Vilka är vi

STOCKHOLM INFRASERVICE AB (VIDARE KALLAD I.S) ÄR ETT LITET FAMILJEÄGT FÖRETAG MED SÄTE I STOCKHOLM.

Företaget har varit verksamt sedan 1991 och har under tiden byggt upp en stabil kundbas. Vi städar kontor, skolor och butiker. Vår verksamhetsidé är att erbjuda prisvärd miljöanpassad lokalvård av god kvalitet, all slags storstädning såsom; bygg- och flyttstädning, fönsterputsning, golvvård m.m. till små och medelstora företag, med lång eller kort varsel. Våra tjänster skall kännetecknas av flexibilitet, omtanke och ansvar. Vår motto är att behålla våra kunder och göra ett bra jobb.

 

Vi har för närvarande 25 tillsvidareanställda medarbetare, tillsammans har vi mer än 20 års erfarenhet i branschen. Företaget är medlem i Almega och har kollektivavtal. Vårt företag har byggts upp kring det personliga engagemanget och ansvaret i förhållande till kunden. Det karakteriseras också av vår nära samverkan med våra medarbetare.

FÖRETAGET ARBETAR ENLIGT FÖLJANDE RIKTLINJER OCH IDÉER:

 

 • En sammansvetsad arbetsgrupp med nära och direkta kontakter mellan arbetsledning och lokalvårdare utgör verksamhetens grundförutsättning.
 • Ledningen deltar själv i arbetet och företaget har minimal personalomsättning. Kunden ska veta vem som arbetar i lokalerna.
 • Lokalvård är mer än enbart rengöring. Arbetet innebär också ansvar för lokalerna i vidare bemärkelse; droppande kranar, trasiga lampor, kvarglömda effekter, skadegörelse rapporteras till arbetsledning och/eller kundens kontaktperson.
 • Vi kommunicerar. Det småskaligt och personligt ansvarstagandet, korta informations- och beslutsvägar är viktiga mellan arbetsledning och kund. Ledningen finns på plats, det är en av våra fördelar gentemot våra konkurrenter.
 • Vi tillämpar ett kvalitetssystem med kontinuerlig avvikelsehantering, som kan anpassas till era kvalitetssystem, där tillfredsställelse är vårt främsta resultatmål.
 • Vi planerar verksamheten noggrant. Detta innebär att vi endast åtar oss uppdrag, som vi kan utföra till överenskomna kvalitetskrav. Vi har erhållet de flesta av våra uppdrag genom rekommendationer.

KVALITET

 

Vår kvalitetspolicy

 

Kvalitet är ett ledord för allt vi gör inom Stockholm Infraservice, såväl internt som externt. Vi på Stockholm Infraservice arbetar efter ett kvalitetssystem enligt ISO 9001, där kvalitetssäkring genomförs genom hela organisationen. Detta innefattar även rådgivning till våra kunder om t ex. golvvårdsinsatser och annan materialvård som minimerar slitage och ökar livslängden på golv och inventarier. Alla aktiviteter vi gör inom vårt bolag, syftar till att vi ska säkerställa leverans av högsta möjliga kvalitet till våra kunder. Det gäller allt från inköp av material till rekrytering av kunnig personal mm. Vi jobbar med ett ständigt förbättringsarbete, där vi regelbundet söker efter faktorer vi kan förbättra, i syfte att i förlängningen leverera högsta möjliga kvalitet.

 

Vad betyder kvalitet för oss?

 

Känsla för kvalitet (uppträdande, noggrannhet och väl utfört arbete) är en förutsättning för vår överlevnad och just därför tummar vi inte på det. Vårt kvalitetsarbete omfattar hela vår verksamhet inklusive all personal, våra leverantörer, kunder och berörda.

 

Hur vi driver kvalitetsarbetet

 

Vår verksamhet styrs med förankrade och strukturerade rutiner, där informationsinsamling för underlag till beslut sker kontinuerligt med hjälp av verksamhetssystem. Genom att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt och anpassa dem efter våra kunders behov, skall vi bibehålla och ständigt förstärka vårt förtroende på marknaden. Genom att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt och anpassa dem efter våra kunders behov, skall vi bibehålla och ständigt förstärka vårt förtroende på marknaden. Kvalitet är vår viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje alla måste utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och leverera i rätt tid med önskad kvalitet.

 

Detta skall vi åstadkomma genom att:

 

 • Följa de lagar och krav vi berörs av.
 • Följa upp våra uppdrag med regelbundna kontakter med våra uppdragsgivare och medarbetare.
 • Förbättra våra rutiner med hjälp av kundernas och medarbetarnas synpunkter, nya rön samt uppföljning av reklamationer.
 • Ständigt kompetensutveckla vår personal för att de skall känna ansvar för leverera kvalitet.
 • Vi skall använda oss av personal som är ansvarsfulla, engagerade, har en hög servicekänsla och anpassar sig efter uppdrag och kund.

 

Denna kvalitetspolicy skall omvärderas årligen, när kundanalysen är utvärderad.

MILJÖ

 

Vår miljöpolicy

 

Vi skall efterleva och hålla sig informerade angående gällande lagar och förordningar. Vi följer aktivt aktuell forskning kring miljö och arbetsmiljö enligt ISO 14001, för att kunna vara med och – bidra till, informera om samt – påverka en hållbar miljöutveckling. Som ett led i vårt förebyggande miljöarbete genomgår samtliga anställda vår interna miljöutbildning och får löpande information i miljöfrågor.

 

Vi ställer högsta krav vid inköp av städmaterial och redskap samt håller oss uppdaterade angående miljökonsekvenserna av nya produkter och arbetsmetoder inom vår bransch. Städkemikalier som inhandlas skall klara kriterierna för Bra miljöval, Svanen eller annan godkänd miljömärkning. Städutrustningen skall vara energi-, vatten- och kemikaliesnål. Vi arbetar för att minska avfallsmängden samt utöka återanvändning och materialåtervinning. Åtgärder vidtas för att undvika eller minska utsläpp av miljögifter och avfallsalstring så mycket som möjligt, samt hushålla med resurserna.

 

Rengöringsmedel påverkar miljön i större eller mindre grad. Det innebär att vi hela tiden måste göra val utifrån vilka kemikalier, metoder och utrustning vi använder.

 

För att utveckla vårt företag och kunna göra de bästa miljövalen skall vi:

 

 • Följa lagar och andra krav som vi berörs av.
 • Alltid använda de rengöringsmedel som ger den minsta miljöpåverkan i förhållande till ändamålet, där så är möjligt.
 • Följa med i utvecklingen och nya rön inom städmetoder och material som minskar belastningen på miljön, med avseende på såväl användningen som avfallshanteringen.
 • Uppdatera och kompetensutveckla personalen så de har den kunskap de behöver för att utföra och utveckla sitt arbete på bästa sätt.
 • Skapa rutiner så kompetensöverföringen fungerar internt och externt, genom dialog med kund, anställda och ledningen.
 • Informera anställda så de förstår vikten att dosera rätt för att minimera kemikaliekonsumtionen.
 • Samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.

 

Miljöpolicyn skall omvärderas årligen efter att miljöutredningen har genomförts.

VÅR PERSONAL & SÄKERHET

 

Vår viktigaste resurs utgörs av våra medarbetare

 

Anställningspolicy

 

Alla som är anställda hos oss

 

 • är ansvarsförsäkrade
 • får friskvårdsbidrag
 • får internutbildning

 

Vi utbildar alla våra medarbetare enligt SRY, PRYL som genomförs internt eller med hjälp av externa utbildningsföretag och handledare. Vi arbetar enligt ISO 9001 – ISO 14001. Vi har även ett långt täckande försäkringsskydd utifall något skulle gå på tok, tecknat hos Fora Försäkringar.

 

Säkerhetspolicy

 

I största möjliga mån följer vi Svenska Stöldskyddsföreningens riktlinjer i säkerhetsfrågor. Vi har en noggrann rekryteringsprocess där varje anställd måste lämna utdrag ur belastningsregistret och skriva på ett sekretessavtal, allt för att du som kund ska känna dig trygg när ni anlitar oss.